REGULAMIN SKLEPU

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://ka-mea.com/

 

Sprzedający prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą Imperatriz Aneta Niemas, Rdziostów 91, 33-395 Chełmiec, NIP 5832470121, Regon 122915423. Wysyłka następuje z miejscowości: Rdziostów 91, 33-393 Marcinkowice. 

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

 • pod numerem telefonu 790 516 900
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected]

 

§ 1

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin  jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o śadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

Klient zarejestrowany - Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Rabat - oferowana przez sklep zniżka na wybrany towar lub wysyłkę. Informacje dostępne są na stronie sklepu, dołączona do zamówienia, profilu Facebooka lub też rozsyłane za pośrednictwem wiadomości SMS-owych lub  e-mailowych.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

Sklep Internetowy (Sklep)  – serwis internetowy dostępny pod adresem https://ka-mea.com/, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

Strona – Sprzedający lub Klient.

Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem https://ka-mea.com/

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Zamówienie z obowiązkiem zapłaty - Klient dokonujący zamówienia w Sklepie, przyjmuje na siebie obowiązek zapłaty. Klikając przycisk na ostatnim kroku zamówienia "Kupuję i płacę" powstaje między Sklepem a Klientem zobowiązanie w postaci  zakupu przez Klienta wybranych produktów oraz dokonania płatności za nie.

 

§ 2

Zasady ogólne

2.1 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.2 Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2.3 Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.4 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 2.5 Sprzedający zastrzega sobie prawo do podjęcia interwencji w przypadku zaistnienia jednego z powyższych.

 

§ 3

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1 Wszystkie ceny podane na Stronach Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3.2 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową https://ka-mea.com/, dokonać wyboru produktów poprzez  dodanie ich do koszyka, podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Zamówienia są przyjmowane również telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.3 W sklepie zastosowany jest 5-stopniowy etap składania zamówienia:

 • podsumowanie: wskazuje na nazwy oraz cenę zamawianych produktów lub usług, w tym koszty dostawy oraz dodatkowe  koszty jeśli występują,
 • logowanie: Klient ma możliwość złożenia zamówienia w opcji z logowaniem i bez
 • adres: informacja  na jaki adres zostanie wysłane zamówienie
 • przesyłka: wybór sposobu dostawy
 • płatność: wybór metody płatności

3.4 Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia: zmianę Produktów, formy dostawy, metody płatności, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. W momencie kliknięcia przycisku "Kupuję i płacę", między Sklepem a Klientem powstaje zobowiązanie, z którego wynika obowiązek zapłacenia przez Klienta kwoty zamówienia, a dla Sklepu wysyłki zamówionego towaru.

3.5 Klient na etapie składania zamówienia może wprowadzić kod umożliwiający mu skorzystanie ze zniżki. Jeżeli w sklepie obowiązuje kilka zniżek, rabaty nie sumują się.

3.6 Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia; prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na które zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail; zaakceptuje treść regulaminu oraz naciśnie przycisk „Kupuję i płacę”.

3.7 W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

3.8 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Imperatriz Aneta Niemas umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.9 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail zatytułowaną: [Sklep Ka-mea] Potwierdzenie zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.10 Umowę traktuje się za zawartą z momentem wybrania przez Klienta przycisku "Kupuję i płacę".

3.11 Zamówienia składane poprzez Stronę Sklepu jak również pocztą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia drogą telefoniczną można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00.

3.12 Zamówienia złożone po godz. 14.00 oraz w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

3.13 Obsługa Sklepu Internetowego dostępna jest dla Kupujących wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 9:00 do 17:00.

3.14 Sprzedający  zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

3.15 W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

3.16 Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

napisem Przekształć moje punkty na voucher.  Kod vouchera będzie widoczny w koszyku, na pierwszym etapie zamówienia (Podsumowanie). Wystarczy przepisać go  w pozycję: Kupony. Kwota do zapłaty zostanie automatycznie pomniejszona o kwotę vouchera. Zamówienie musi być na kwotę minimum 1 zł.


§ 4

T
ermin i koszt wysyłki

4.1 Dostawy są realizowane na terytorium Europy w tym Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i pozostałych krajów

4.2 Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo pocztą elektroniczną. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4.3 Dostawa zamówień złożonych w Sklepie realizowana jest zgodnie z wyborem Klienta, za pośrednictwem jednego z poniższych Przewoźników:

 • Paczkomat - czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze
 • Firmy kurierskiej  – czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze
 • Firmy kurierskiej za granicę - czas dostawy maksymalnie 3-10 dni robocze
 • Orlen Paczka - czas dostawy 2-5 dni roboczych
 • Odbiór osobisty - po wcześniejszym ustaleniu terminu, tylko na Rdziostowie 91 (woj. małopolskie)

4.4 Realizacja zamówienia w Sklepie Internetowym wynosi maksymalnie dwa dni robocze liczone od: momentu złożenia zamówienia (w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem); wpłynięcia wpłaty na konto za złożone zamówienie (w przypadku wyboru płatności DotPay lub przelewu bankowego). Dodatkowo należy uwzględnić czas jaki Przewoźnik zastrzegł sobie na dostarczenie towaru, wskazany powyżej.

4.5 Dwudniowy czas realizacji zamówienia nie dotyczy  wyrobów wykonywanych wg indywidualnego zamówienia Klienta oraz towarów chwilowo niedostępnych w sklepie. Wówczas do czasu dostawy przez Przewoźnika wskazanego w punkcie 4.3 należy doliczyć czas wskazany indywidualnie przy produkcie w pozycji "stan".

4.6 Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki). Wysokość opłat uzależniona jest od Przewoźnika i formy płatności:

 • Paczkomaty: 12 zł - płatność: przelew, Dotpay, PayPal;
 • Firma kurierska na terenie Polski: 14 zł - płatność: przelew, Dotpay, PayPal;
 • Firma kurierska na terenie Europy: płatność przelew/PayPal. Wycena przesyłki odbywa się indywidualnie w oparciu o kraj i wagę zamówionego towaru. Proszę o wcześniejszy kontakt. 
 • Orlen Paczka - 12 zł, płatność: przelew, Dotpay, PayPal, wysyłka GRATIS powyżej 90 zł.
 • Odbiór osobisty - bezpłatnie, po wcześniejszym ustaleniu terminu, tylko na Rdziostowie 91 (magazyn)
 • GRATIS - zamówienie od 200 zł, płatność: przelew, Dotpay, PayPal

4.7 Kupujący udziela pełnomocnictwa sprzedającemu, aby dokonał wysyłki w imieniu kupującego i na jego rzecz. 

 

§ 5

Płatności

5.1 Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy24, PayPal) lub przelewem na konto bankowe Sklepu (dane do płatności tutaj).

5.2 W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, wyborze Przewoźnika Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

§ 6

Odbiór towaru

6.1 Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera prosimy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§ 7

Odstąpienie od umowy

7.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.2 Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

7.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego pisemnie (wysyłając korespondencję na adres: Imperatriz Aneta Niemas, Rdziostów 91, 33-395 Chełmiec lub pocztą elektroniczną: [email protected]), w sposób jednoznacznie wskazujący na decyzję odstąpienia od umowy.  Mogą Państwo skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy (poniżej) - nie jest to jednak obowiązkowe. Prosimy jednak o zamieszczenie w piśmie wskazanych w poniższym przykładzie informacji.

7.4 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu środki z tytułu zakupu, jak również za transport ale tylko w przypadku, gdy wybraliście Państwo najtańszą formę dostawy  dostępną w naszym sklepie. Środki zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.5 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku, gdy  przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


Przykładowy wzór odstąpienia od umowy:

 
 ................................                                                                        ................................
                                                                                                                                       Miejscowość i data
 ................................

 ................................
   Imię i nazwisko Kupującego                                                                                                                                   

       Adres zamieszkania                                                                                     Imperatriz Aneta Niemas
                                                                            Rdziostów 91
                                                                            33-395 Chełmiec

                                                                                                               

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................


Data zawarcia umowy: .............................

Numer zamówienia: .............................

Proszę o zwrot kwoty ................... zł (słownie: ......................................................................

..........................................................................................................................................).

Wybieram poniższą formę zwrotu środków (proszę niepotrzebne skreślić):

- przekazem pocztowym na adres:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

- przelewem na konto:
......................................................................................................................................                                                                                                                                                                    ..........................................
                                                                                                                                                                             podpis Kupującego

      

§ 8

Reklamacje i zwroty

8.1 Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.2 W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem e-maila: [email protected]. W tytule zamieścić słowo Reklamacja, w treści podać imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób jej rozwiązania.

8.3 Na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.), wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedający poinformuje Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9

Promocje, kupony, kody rabatowe

9.1 Kupon, kod rabatowy nie jest przenośny i może być zrealizowany tylko w połączeniu z zamówieniem na stronie Ka-mea.com

9.2 Indywidualny kupon, kod rabatowy można użyć tylko jeden raz do daty ważności podanej na kuponie lub wiadomości, z którą został wysłany.

9.3 Po wpisaniu kodu,  wartość zamówienia zostanie automatycznie pomniejszona o zniżkę (procentową lub kwotową). W przypadku zwrotu całego zamówienia kupon przepada. Jeżeli zwrócona zostanie tylko część zamówienia kupon zostanie uwzględniony.

9.4 Wypłacenie kuponu w gotówce nie jest możliwe.

9.5 Kuponu, kodu rabatowego nie można łączyć z innymi zniżkami.

9.6 W przypadku zagubienia lub kradzieży kuponu nie jest możliwe wystawienie duplikatu.

§ 10

Postanowienia końcowe

10.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest   konsumentem  w   rozumieniu   art.  22[1]  Kodeksu  Cywilnego,    zostaje   poddane  sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

10.3. W sprawach   nieuregulowanych   w  niniejszym   Regulaminie  mają   zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego,  przepisy Ustawy o  świadczeniu usług  drogą  elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

 

Data ostatniej aktualizacji 15-08-2020 r.

Rejestracja

Masz już konto?
Zaloguj się lub Przypomnij hasło